• ข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE

ข่าวประชาสัมพันธ์ โครงการ TO BE NUMBER ONE 
------------------------------------------------------------------

ด้วยกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข เลขานุการโครงการ TO BE NUMBER ONE ได้แจ้งกำหนดการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการ TO BE NUMBER ONE เสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE FRIEND CORNER) และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในเขตพื้นที่หนองจอก 

จึงขอเชิญชวนมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกิจกรรม และประชาสัมพันธ์ ในวันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์