• Scholarship

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2561/2018

Detail

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซียประจำปีการศึกษา 2561/2018

ด้วยทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและข้อตกลงจากองค์กรศาสนา Muhammadiyah และ Nahdlatul Ulama สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมอบทุนการศึกษาค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร ในระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 สำหรับผู้มีคุณสมบัติเพื่อศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah University, Ahmad Dahlan University, Islam Sultan Agung University, Nahdlatul Ulama Islamic University of Jepara, Universitas Djuanda Bogor เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทยและเพื่อเป็นการพัฒนาส่งเสริมการศึกษาเยาวชนไทย ต่อไป

ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) และสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษา ต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ (เอกสารแนบท้ายประกาศ) ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. ประเภททุนการศึกษา : ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร 
2. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 22 มกราคม ถึง วันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
3. คุณสมบัติผู้สมัคร
3.1 ต้องมีสัญชาติไทย
3.2 มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสาขาที่จะสมัครและมีความตั้งใจที่จะศึกษาต่อในประเทศอินโดนีเซีย 
3.3 ต้องไม่เป็นผู้สละสิทธิ์ หากเป็นผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา 
3.4 ต้องไม่อยู่ในการรับทุนหรือสมัครทุนอื่นใด
3.5 เป็นผู้ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายหรือมีวุฒิการศึกษาเทียบเท่า (ซานาวีย์, ปวช, กศน. )
3.6 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 GPA
3.7. ต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 25 ปี
3.8 สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอินโดนีเซีย หรือภาษาอาหรับ พอใช้ได้
3.9 ต้องมีความประพฤติเรียบร้อย สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
3.10 ไม่ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงทางกฎหมาย
3.11 ผู้สมัครต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อราชอาณาจักรไทย
4. หลักฐานการรับสมัคร 
4.1 สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา 
4.2 สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) 
4.3 สำเนาบัตรประชาชน 
4.4 สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี) 
4.5 สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี) 
4.6 สำเนาใบชำระค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (Payment) 
4.7 รูปถ่าย 1 รูป 
* หากผู้สมัครยังไม่สำเร็จการศึกษา ให้ใช้ใบรับรองผลการเรียน(ปพ.7) และใบแสดงผลการเรียน 5 เทอม

ดาวน์โหลดใบประกาศทุนประเทศอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2561/2018 ได้ที่ https://drive.google.com/…/1r41XzGeYyu-8NLb0AvL0hqtMsZ…/view

ใบสมัครออนไลน์ : https://goo.gl/forms/N01WkIxz1pQbrfYt2

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1983657805218401&id=1832696490314534

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ้ค : ชมรมพัฒนาพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย-Medat หรือเว็บไซต์ : สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

Register

Libpy Captcha 1.0
Enter the characters shown in the image.
Show another code.

This Website uses cookies. Please accept our cookie policy for your best experience. You can learn more on how to adjust your cookie setting in ourcookie policy here

Cookie Policy ยอมรับ