• Sheikhul Islam of Thailand

ตำแหน่ง "จุฬาราชมนตรี" แห่งราชอาณาจักรไทย

สมัยกรุงศรีอยุธยา ทำเนียบศักดินาของสมเด็กพระบรมไตรโลกนาถ พ.ศ. ๑๙๙๑ - ๒๐๓๑ บอกว่า "จุฬาราชมนตรี" บางแห่งเรียกว่า "จุลาราชมนตรี" กรมท่าขวาเป็นหัวหน้าฝ่ายแขก ไม่ปรากฏตัวตนว่าเป็นใคร แผ่นดินสมเด็จพระเอกทศรถ พ.ศ. ๒๑๔๘ - ๒๑๖๓ ว่ามีตัวตนปรากฏอยู่ แต่ไม่ทราบว่าเป็นใคร แต่ที่แน่ ๆ ในแผ่นดินสมเด็จพระเจ้าทรงธรรม พ.ศ. ๒๑๖๓ - ๒๑๗๑ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านเฉกอะหะหมัด เข้ารับราชการ มีบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเฉกอะหะหมัดรัตนราชเศรษฐรี เจ้ากรมท่าขวา จึงนับได้ว่าท่านเฉกอะหะหมัด เป็นปฐมจุฬาราชมนตรีแห่งกรุงสยาม ทำหน้าที่เป็นทั้งกระทรวงการต่างประเทศ ควบคุมเกี่ยวข้องกับชาวต่างประเทศ การรับแขกเมือง เก็บภาษีอากร สินค้าขาเข้า สินค้าขาออก เรื่องการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศกับควบคุมดูแลเกี่ยวกับกิจการศาสนาอิสลามในราชอาณาจักรสยาม