• ข่าวสาร

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

การแอบอ้างเชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ด้วยเงินสนับสนุนจากต่างประเทศ

ด้วยกรมการปกครองในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทยได้รับรายงานว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคล ซึ่งอ้างว่าเป็นผู้แทนของผู้ประกอบกิจการฮัจย์ ได้ไปชักชวนชาวไทยมุสลิมว่า องค์กรฮัจย์ต่างประเทศมีโควตาให้กับชาวไทยมุสลิมที่มีความประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปี พ.ศ.2562 โดยผู้สนใจต้องกรอกข้อมูลลงในหนังสือแจ้งความจำนงขอโควตาไปประกอบพิธีฮัจย์ขององค์กรฮัจย์ต่างประเทศพร้อมทั้งชำระเงินบางส่วนให้กับผู้ชักชวนก่อน และเงินค่าทางส่วนที่เหลือ ทางองค์กรฮัจย์ต่างประเทศจะสนับสนุนให้ภายหลัง ซึ่งจากการตรวจสอบเพิ่มเติมแล้วพบว่า หนังสือแจ้งความจำนงดังกล่าว มิได้เป็นแบบฟอร์มออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย แต่มีข้อความคล้ายคลึงและใกล้เคียงกับหนังสือแสดงความจำนงไปประกอบพิธีฮัจย์ (แบบ สกฮ.6) ที่ออกโดยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย ซึ่งใช้ในการลงทะเบียนของผู้ประสงค์จะเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ในปัจจุบัน ประกอบกับกรมการปกครองได้ประสานงานสถานเอกอัครราชทูตของประเทศที่อ้างถึงแล้วทราบว่า ไม่มีการจัดสรรโควตาให้กับชาวไทยมุสลิมไปประกอบพิธีฮัจย์แต่อย่างใด

เพื่อเป็นการป้องกันมิให้พี่น้องมุสลิมถูกหลอกลวง ทางสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ขอแจ้งเตือนชาวไทยพี่น้องมุสลิมให้ทราบและพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจไปประกอบพิธีฮัจย์กับบุคคลหรือกลุ่มใด หากพบว่ามีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่สงสัยเข้าข่ายเป็นการหลอกลวงข้างต้น ให้รีบแจ้งไปยังนายอำเภอ ปลัดอำเภอ กำนันหรือผู้ใหญ่บ้าน หรือศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดหรือศูนย์ดำรงธรรมอำเภอทุกแห่ง หรือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย (กองส่งเสริมองค์กรศานาอิสลามและกิจการฮัจย์) โทรศัพท์ 02 282 1460 – 1 เพื่อที่จะดำเนินการตามกฎหมายกับบุคคลหรือกลุ่มบุคคลดังกล่าวต่อไป