• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

จุฬาราชมนตรีประเสริฐ มะหะหมัด
(อะหมัด บินมะหะหมัด)

หลังจากสิ้นจุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสน์ เมื่อปี พ.ศ. 2524 รัฐบาลได้เชิญบรรดาประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด มาประชุมที่กระทรวงมหาดไทยเพื่อคัดเลือกตัวบุคคลที่จะกราบบังคมทูลให้ทรงโปรดเกล้าฯแต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรีคนต่อไป

ผลการคัดเลือกปรากฏว่า นายประเสริฐ มะหะหมัด ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนต่อไป โดยได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2524 นับเป็นการดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนที่ 12 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และเป็นคนที่ 16 แห่งราชอาณาจักรไทย

นายประเสริฐ มะหะหมัด เป็นคนกรุงเทพมหานคร เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2470 สำเร็จการศึกษาด้านศาสนาจากเมืองมักกะฮ์ ประเทศซาอุดีอาระเบีย ก่อนที่จะได้รับตำแหน่งจุฬาราชมนตรีเป็นอาจารย์สอนวิชาการทางศาสนา และดำรงตำแหน่งกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานคร

นายประเสริฐ มะหะหมัด นับเป็นจุฬาราชมนตรีที่มีบทบาทต่อกิจการศาสนาอิสลามมาก และนับเป็นยุคของการเปลี่ยนแปลงการบริหารกิจการศาสนาอิสลามหลายด้านและที่ชัดเจนที่สุดคือ เริ่มมีการร่างพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลามฉบับใหม่ ซึ่งผลักดันโดย นายเด่น โต๊ะมีนา ส.ส. จังหวัดปัตตานี ซึ่งขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ในที่สุดก็ออก พระราชบัญญัติฉบับใหม่ ว่าด้วยการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม โดยพระราชบัญญัติฉบับใหม่นี้ เรียกว่าพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2540

นอกจากนี้ ท่านจุฬาราชมนตรี ประเสริฐ มะหะหมัด ได้เล็งเห็นว่าในอดีตที่ผ่านมา สำนักงานของคณะกรรมการกลาง อิสลามแห่งประเทศไทย เปลี่ยนย้านสถานที่ไปเรื่อย ๆ ตามผู้นำสูงสุดคือท่านจุฬาราชมนตรี

ในปี พ.ศ. 2533 ท่านจุฬาราชมนตรี (ประเสริฐ มะหะหมัด) ได้ปรารภต่อรัฐบาลขณะนั้นเพื่อจัดตั้งสถานที่เพื่อเป็นศูนย์รวมในการดำเนินกิจกรรมต่างๆทางศาสนาอิสลาม

ในที่สุดกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครอง ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติตั้งอยู่ในพื้นที่คลองเก้า เขตหนองจอก กรุงเทพฯ ให้เป็นอาคารและกำหนดการบริหารศูนย์ฯ ให้เหมาะสมครอบคลุมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลามซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักจุฬาราชมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน

ท่านจุฬาราชมนตรี (ประเสริฐ มะหะหมัด) อยู่ในตำแหน่งตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 ท่านเสียชีวิตเมื่อปี พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลาการดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีนาน 16 ปีซึ่งได้สร้างผลงานและคุณูปการเกี่ยวกับการบริหารกิจการศาสนาอิสลามหลายด้านและได้วางรากฐากการบริหารจนถึงขณะนี้ 

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ