• จุฬาราชมนตรี / ประธาน กอท.

จุฬาราชมนตรี ต่วน สุวรรณศาสตร์
(อิสมาแอล ยะห์ยาวี)

หลังจากท่านจุฬาราชมนตรีแช่ม พรหมยงค์ ได้ลาจากตำแหน่งและเดินทางไปต่างประเทศแล้ว ราวปี2490 รัฐบาลขณะนั้นมี จอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วย ได้เชิญประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดทุกจังหวัดมาประชุมเพื่อเสนอตัวบุคคล ที่ควรได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เป็นจุฬาราชมนตรีคนต่อไป

ในที่สุด ท่านอาจารย์ต่วน สุวรรณศาสน์ ซึ่งขณะนั้นเป็นอาจารย์สอนวิชาการทางศาสนาโรงเรียนอันยูมันอิสลาม ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรีคนต่อไป ขณะมีอายุ 60 ปี

จุฬามนตรีต่วน สุวรรณศาสน์ มีชื่อทางอิสลามว่า อิสมาแอล ยะห์ยาวี ท่านได้รับเลือกตั้งด้วยเสียงข้างมากของบรรดาประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัด ในขณะนั้นซึ่งมีอยู่24จังหวัด และท่านอาจารย์ต่วน ก็ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดพระนครอยู่ด้วย

จุฬาราชมนตรีต่วน เป็นชาวกรุงเทพมหานคร เกิดวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2432 ท่านศึกษาวิชาการทางศาสนาจากประเทศซาอุดิอารเบีย ท่านได้รับพระบรมราชโองการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งจุฬาราชมนตรี เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2491 นับเป็นจุฬาราชมนตรีคนที่11 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และคนที่15แห่งราชอาณาจักรไทย

ผลงานสำคัญของท่านจุฬาราชมนตรีต่วน คือท่านได้แปลและจัดพิมพ์อัลกุรอานไว้ได้ครบสมบูรณ์และได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานงบประมาณในการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มได้เรียบร้อยและพระองค์ยังได้นำพระคัมภีร์อัลกุรอานฉบับแปลนี้ไปพระราชทานแก่พสกนิกรในเขต4 จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยพระองค์เองอีกด้วย

ท่านจุฬาราชมนตรี ต่วน ได้ดำรงตำแหน่งอยู่ประมาณ33ปีเศษ ท่านได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อปี พ.ศ.2524 ศิริรวมอายุได้ 93 ปีเศษ

เว็บไซต์นี้มีการใช้คุกกี้ โปรดยอมรับนโยบายคุกกี้เพื่อประสบการณ์การใช้บริการที่ดีที่สุดของท่าน ท่านสามารถศึกษาวิธีการตั้งค่าการควบคุมคุกกี้ของท่านผ่านนโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่

นโยบายการใช้คุกกี้ของเราที่นี่ ยอมรับ