• กุมภาพันธ์
  15
  2561

  โครงการฝึกอบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและพัฒนาบุคคลด้านมาตรฐานสากลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

  ลงทะเบียน
 • ธันวาคม
  7
  2560

  โครงการลงนามความร่วมมือ (MOU) และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

  ลงทะเบียน