ทุนการศึกษา ประจำปี 2559

รายละเอียดทุนการศึกษา

รัฐบาลโมร็อกโก โดยสำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศโมร็อกโก (Moroccan Agency of International Cooperation) ได้จัดสรรทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาไทย ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560 จำนวน 15 ทุน เพื่อเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา เทคนิคและวิชาชีพของรัฐใน โมร็อกโก โดยมีรายละเอียดดังนี้

เงื่อนไขการรับทุน
 1. ผู้สมัครขอรับทุนสามารถเลือกเรียนได้ไม่จำกัดสาขาวิชา
 2. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และเศรษฐศาสตร์ ต้อง มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสในระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสเป็นหลัก สำหรับผู้ที่ไม่มีความรู้ภาษาฝรั่งเศสจะต้องเข้าเรียนหลักสูตรปรับพื้นฐานภาษาฝรั่งเศส เป็นระยะเวลา 6 เดือน ที่ศูนย์ภาษานานาชาติในกรุงราบัต
 3. ผู้สมัครขอรับทุนที่ประสงค์จะศึกษาในสาขาศาสนาและอักษรศาสตร์ ต้องมีความรู้ภาษา อาหรับระดับดี เนื่องจากการเรียนการสอนจะใช้ภาษาอาหรับเป็นภาษาหลัก
 4. ผู้ได้รับทุนจะได้รับทุนการศึกษาเป็นจำนวนเงิน 750 ดีร์ฮาม (ประมาณ 80 ดอลลาร์สหรัฐ   หรือประมาณ 2,700 บาท) ต่อเดือน ทั้งนี้ หากผู้รับทุนสอบไม่ผ่านในปีการศึกษาใด จะถูกระงับทุนจนกว่าจะสอบผ่านในปีการศึกษาถัดไป
คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน
 1. ระดับปริญญาตรี
  1. ผู้สมัครขอรับทุนต้องได้รับประกาศนียบัตรสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอน
  2. ปลายในปี 2558 หรือ 2559 และมีผลการเรียนในระดับดีมาก ดี หรือพอใช้
  3. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องมีอายุระหว่าง 19-23 ปี ในปีที่สมัคร
  4. คุณสมบัติอื่นๆ ของผู้สมัครขอรับทุนจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของสาขาวิชาในแต่ละสถาบัน/มหาวิทยาลัย ทั้งนี้ สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.amci.net.ma
 2. ระดับปริญญาโท ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีเกียรตินิยมในสาขาที่กำหนด
 3. ระดับปริญญาเอก
  1. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทในสาขาที่กำหนด
  2. ผู้สมัครขอรับทุนจะต้องระบุสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยที่สนใจ โดยสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.enssup.gov.ma

ลงทะเบียนขอทุนการศึกษา

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่