ประกาศ รับสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2560/2017

รายละเอียดทุนการศึกษา

ประกาศเรื่อง รับสมัครสอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจำปีการศึกษา 2560/2017

    ด้วยทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) ร่วมกับคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้รับความร่วมมือและข้อตกลงจากองค์กรศาสนา Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย โดยมอบทุนการศึกษา (เฉพาะค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร) ในระดับปริญญาตรี ประจาปีการศึกษา 2560 สาหรับผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อไปศึกษาต่อในคณะสาขาวิชาต่างๆ ณ มหาวิทยาลัย Muhammadiyah University, Ahmad Dahlan University, Islam Sultan Agung University โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างอินโดนีเซียกับประเทศไทย เพื่อเป็นการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาเยาวชนไทย ต่อไป

    ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทางชมรมพัฒนาการศึกษามุสลิมแห่งประเทศไทย (MEDAT) และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย จึงขอประกาศรับสมัครและคัดเลือกผู้สนใจเข้าสอบแข่งขันเพื่อรับทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในมหาวิทยาลัยดังกล่าว ขององค์กรศาสนา Muhammadiyah สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ประจาปีการศึกษา 2560

ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. ประเภททุนการศึกษา

    1.1 ทุนฟรีค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร

2. ระยะเวลารับสมัคร : ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560

3. คุณสมบัติผู้สมัคร

    3.1 ต้องมีสัญชาติไทย

    3.2 จบการศึกษามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือจบวุฒิการศึกษาศาสนา(ซานาวีย์) หรือจบวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) หรือจบวุฒิการศึกษา กศน.

    3.3 ต้องมีผลการเรียนไม่ต่ากว่า 2.50

    3.4 มีอายุไม่ต่ากว่า 17 ปี และไม่เกิน 25 ปี

    3.5 มีสุขภาพแข็งแรง ความประพฤติเรียบร้อย

    3.6 ไม่ติดยาเสพติดให้โทษและไม่เคยต้องโทษคดีร้ายแรงทางกฎหมาย

4. หลักฐานการรับสมัคร

    4.1 ใบสมัครสอบชิงทุนการศึกษา

    4.2 สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษา (ภาษาไทยและอังกฤษ)

    4.3 สำเนาใบแสดงผลการเรียน Transcript (ภาษาไทยและอังกฤษ)

    4.4 สำเนาหน้าพาสปอร์ต (ถ้ามี)

    4.5 สำเนาบัตรประชาชน

    4.6 รูปถ่าย 1 รูป (ติดใบสมัคร)

    4.7 สำเนาใบชำระเงินค่าสมัครสอบผ่านธนาคาร (payment)

    หมายเหตุ : เอกสารทุกฉบับ ลงชื่อสำเนาถูกต้อง


สอบถามเพิ่มเติม  อาจารย์ฟาดิ้ล รอมาลี เบอร์โทร 084-617-7576 Facebook : Fadin Romalee

            สามารถอ่านรายละเอียด และดาวน์โหลดเอกสารการสมัครด้านล่างนี้

ลงทะเบียนขอทุนการศึกษา

Libpy Captcha 1.0
พิมพ์อักขระที่ปรากฏตามภาพ
รับรหัสใหม่