ประกาศ ฝ่ายกิจการฮาลาล สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย เรื่อง ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

ประกาศ

                                       ฝ่ายกิจการฮาลาล  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล

        ตามที่ฝ่ายกิจการฮาลาล  คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย  ให้การรับรองฮาลาลและอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการในประเทศไทย  ขณะนี้มีสถานประกอบการที่ไม่ประสงค์ขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลและสถานประกอบการที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ รวมถึงละเมิดเครื่องหมายรับรองฮาลาล  

        ดังนั้น ที่ประชุมฝ่ายกิจการฮาลาล 

ครั้งที่ 1/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2560

ครั้งที่ 2/2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560

ครั้งที่ 3/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560

ครั้งที่ 4/2560  เมื่อวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 

ครั้งที่ 5/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 

ครั้งที่ 6/2560  เมื่อวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 7/2560  เมื่อวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560

ครั้งที่ 8/2560  เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 

ครั้งที่ 9/2560  เมื่อวันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม 2560

ครั้งที่ 10/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560

ครั้งที่ 11/2560  เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560

ได้พิจารณาแล้วมีมติยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลของสถานประกอบการ  ตามไฟล์เอกสารที่แนบไว้