ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้ลงนามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับขอบข่าย พื้นที่ และภาษาที่ใช้ในการรับรองฮาลาล โดยคำนึงถึงมาตรฐานที่ให้การรับรอง และกำหนดขอบข่ายการให้การรับรอง มุ่งเป้าที่โรงเชือดสัตว์ และบริการรับรองในประเทศไทย กำหนดภาษาไทยเป็นหลักในการประเมินและออกประกาศรับรอง

รายละเอียดต่างๆ ตามประกาศคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยฉบับที่ 16/2560

ที่มา : #ฝ่ายกิจการฮาลาลสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย