ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
เรื่อง การปิดทำการของสำนักงานช่างเดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438
....................
เนื่องด้วย เดือนรอมฎอน ฮิจเราะห์ศักราช 1438 จะเวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง ประมาณวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 ซึ่งช่วงการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนทุกปีที่ผ่านมา ทางสำนักงานฯ ได้ปิดทำการเป็นกรณีพิเศษในเวลา 15.00 น. เพื่อที่จะได้ไปจัดเตรียมเรื่องอาหารและปฏิบัติศาสนกิจตลอดเดือนรมฎอน 
ดังนั้น เพื่อการเตรียมการของสำนักงานฯ ซึ่งจะต้องประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบเป็นการล่วงหน้าต่อไป