โครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

เมื่อวันที่ 27  มีนาคม  2560 ณ  โรงแรมอัญชาลีน่า รามคำแหง กรุงเทพฯ  ฝ่ายกิจการฮาลาล คณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย ได้จัดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาลให้กับ SMEs  และวิสาหกิจชุมชน 
วัตถุประสงค์
- เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ทราบถึง ระเบียบปฏิบัติและแนวทางการขอใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาลที่ถูกต้อง
- เพื่อให้ผู้ประกอบการผลิตสินค้าและอาหารฮาลาลได้อย่างถูกต้องตามหลักการศาสนาอิสลาม
- เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน ทั้งด้านผลิตภัณฑ์และการบริหารให้เข้าสู่ระบบมาตรฐานฮาลาล และสามารถนำสินค้าส่งออกไปยังต่างประเทศได้
- เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ ความเข้าใจในมาตรฐานการรับรอง       ฮาลาลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั่วประเทศ
- เพื่อส่งเสริมให้ผู้ประกอบการรายย่อยที่สนใจจะขอการรับรองฮาลาล ได้ทราบถึงผลดีที่จะได้รับในอนาคตเมื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน