• ข่าวสาร

ประกาศสถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี

ประกาศ
สถาบันพัฒนาผู้นำศาสนาอิสลาม สำนักจุฬาราชมนตรี เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษาอบรมในหลักสูตร

"การพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำศาสนายุคใหม่" หลักสูตรที่ 1 รุ่นที่ 2 ประจำปี 2561