การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 21/2560

การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 21/2560
วันที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา 9:30 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย