โครงการผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล ปีงบประมาณ 2561

โครงการผู้ตรวจรับรองมาตรฐานตามหลักการฮาลาล ปีงบประมาณ 2561
ระหว่างวันที่ 18-19 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรม อัล มีรอซ กรุงเทพมหานคร