โครงการลงนามความร่วมมือ MOU และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

โครงการลงนามความร่วมมือ MOU และสัมมนาผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญด้านฮาลาลในการตรวจรับรองมาตรฐานฮาลาล ประจำปี 2560

โดยสำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2560 
ณโรงแรมอัล มีรอช ถนนรามคำแหงกรุงเทพมหานค