การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 20/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

การประชุม คณะอนุกรรมการฝ่ายกิจการฮาลาล ครั้งที่ 20/2560 วันที่ 29 พฤษภาคม 2560 เวลา 13:00 น. ณ ห้องประชุมคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย