ตะก๊อบบะลัลลอฮฺ มินนา ว่ามินกุม

ตะก๊อบบะลัลลอฮฺ มินนา ว่ามินกุม 
อีดมุบาร็อค เนื่องในวันอีด ผมนาย ไชยา สกุลชาห์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอิสลามกลางแห่งประเทศไทย ขอพรจากเอกองค์อัลลอฮฺ ซบ. ได้โปรดประทานความสุข ความจำเริญ และมีสุขภาพที่แข็งแรงให้แก่ท่านและครอบครัว และการใดที่ผมได้ล่วงเกินแก่ท่าน จะด้วยกาย.วาจา หรือใจ ขอมาอัฟให้ด้วย