ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่ 12/2560)

ประกาศฝ่ายกิจการฮาลาล  สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย

เรื่อง  ยกเลิกหนังสือสำคัญให้ใช้เครื่องหมายรับรองฮาลาล (ฉบับที่  12/2560)