คณะกรรมการกลางฯ ร่วมกับสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม (ประเทศไทย) จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560

เมื่อวันอังคาร ที่ 8 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 น. ณ ศูนย์บริหารกิจการศาสนาอิสลามแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ ฯพณฯ อาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี พร้อมด้วย นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย รศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน รองประธานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย สมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม (ประเทศไทย) ซึ่งมีเครือข่ายสตรีมุสลิมทั้ง 4 ภาคได้ร่วมกันจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ วันแม่ 12 สิงหา มหาราชินี ประจำปี 2560

 

วันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปี ตรงกับวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และถือว่าเป็นวันแม่ของชาติด้วย เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทั้งในด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ รวมถึงด้าน การสร้างความสามัคคีและความเป็นธรรมทางสังคมให้เกิดขึ้นผ่านทางพระราชกรณียกิจในโครงการต่างๆของพระองค์ รวมถึงยังทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยต่อสตรีไทยมุสลิมในอันที่ได้ส่งเสริมความเป็นแม่ที่ดีตามหลักการศาสนาอิสลามให้แก่ครอบครัว และเป็นแม่ที่ทำคุณประโยชน์แก่สังคมประเทศชาติให้สตรีมุสลิมเกิดสำนึกตระหนักในความสำคัญของแม่และมีความรับผิดชอบที่จะต้องอบรมสั่งสอนลูกหลานให้เป็นคนดีมีคุณธรรมพร้อมร่วมกันสร้างความสันติสุขในการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมตลอดจนเพื่อเพิ่มความสำคัญของวันแม่ให้ยิ่งๆขึ้นไป

ซึ่งภายในงานมีการบรรยายพิเศษโดยนางพาตีเมาะ สะดียามู รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ในหัวข้อ ”สตรีไทยห่วงใยสุขภาพ เทิดไท้ 12 สิงหา มหาราชินี” การบรรยายพิเศษโดยรศ.ดร. วินัย ดะห์ลัน ในหัวข้อ “การพัฒนาสตรีมุสลิมตามแนวทางของอิสลาม และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย”  พล.ต.ต.สุรินทร์ ปาลาเร่ เลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย กล่าวต้อนรับ นายภาณุ อุทัยรัตน์ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ กล่าวพบปะ นางสาวดาวดวงใจ  ปาลาเล นายกสมาคมสมาพันธ์สตรีมุสลิม (ประเทศไทย)  กล่าวปฏิญญา การมอบประกาศเกียรติคุณแก่แม่ดีเด่น ประจำปี 2560 จากเครือข่ายองค์กร 4 ภาค จำนวน 30 คน โดย ฯพณฯ จุฬาราชมนตรี ประกอบด้วย

ภาคใต้

1.       ฮัจยะห์บีบีอาเซี๊ยะ  ซาชา (จังหวัดตรัง)

2.       ฮัจยะห์ปวีณา  วันดี (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

3.       ฮัจยะห์ซอฟียะห์  หล้าจิ (จังหวัดนครศรีธรรมราช)

4.       ฮัจยะห์มาลินี  นาทอง (จังหวัดสงขลา)

5.       ฮัจยะห์เสาวนีย์  มีแสน (จังหวัดยะลา)

6.       นางหวันรอฮานี  แวหะยี (จังหวัดปัตตานี)

7.       นางอาซียะห์  มะ (จังหวัดปัตตานี)

8.       นางสาวแจ่มศรี  หลานสัน (จังหวัดกระบี่)

9.       นางข้อลีหย๊ะ  ใจแน่ (จังหวัดระนอง)

10.   นางลัดดา  โดยเจริญ (จังหวัดชุมพร)

11.   นางกามีละห์  อับดุลดานิง (จังหวัดนราธิวาส)

ภาคกลาง

1.       ฮัจยะห์ราฮีมะห์  โลคันเดย์ (กทม.)

2.       ฮัจยะห์กุหลาบ  รุ่งโรจน์ (จังหวัดอยุธยา)

3.       ฮัจยะห์ขนิษฐา  ภัทรโชคชัย (จังหวัดราชบุรี)

4.       ฮัจยะห์รัศมี  สกุลชา (จังหวัดกาญจนบุรี)

5.       ฮัจยะห์สมจิตร  ซอฮะซัน (กทม.)

6.       นางสำอาง  แดงบัว (กทม.)

7.       นางสาววารุณี  พูลทรัพย์ (กทม.)

8.       นางเจริญขวัญ  เชื้อผู้ดี (กทม.)

9.       นางสาวมาเรียม  กองเป็ง (กทม.)

10.   นางยมนา  อายุเคน (จังหวัดนครปฐม)

11.   นางหฤทัย  วีระมาชา (จังหวัดพิษณุโลก)

12.   นางดุมยาน  คาน (จังหวัดนครนายก)

13.   นางไรน๊ะ  โต๊ะสัน (จังหวัดชลบุรี)

14.   นางอารยา  ยานคาน (จังหวัดสมุทรสาคร)

15.   ฮัจยะห์ลัคคิมยาน  ปาทาน (กทม.)

16.   นางสาวสุมาลี  พูนทรัพย์ (กทม.)

17.   นางวิไล  ไทพิทักษ์ (กทม.)

18.   ฮัจยะห์สุมาลี  ประทาน (จังหวัดชลบุรี)

19.   ฮัจยะห์มาเรียม  ดาราฉาย (กทม.)

20.   ฮัจยะห์มาลินี  ปาทาน (จังหวัดเพชรบูลย์)

ภาคเหนือ

1.       ฮัจยะห์โรคัมยา  บุญประเสริฐ (จังหวัดตาก)

2.       ฮัจยะห์ขัตติยา  พรมเทศ (จังหวัดเชียงใหม่)

3.       ฮัจยะห์พิมพรรณ  หว่างไพบูลย์ (จังหวัดเชียงใหม่)

4.       ฮัจยะห์จารียะ  อาดหมาด (จังหวัดลำพูน)

5.       ฮัจยะห์บันนูรียะห์  อนุรักษ์ (จังหวัดเชียงราย)

ภาคอีสาน

1.       นางลำพา  งามโขนง (จังหวัดอุดรธานี)

2.       ฮัจยะห์อารียา  งามมานะ (จังหวัดสกลนคร)

3.       นางเกศราภรณ์  หงส์จึงตระกูล (จังหวัดศรีสะเกษ)

4.       นางดลฤดี  ศรีพานิช (จังหวัดของแก่น)

5.       นางอุริยา  กิตติมาศักดิ์วงษ์ (จังหวัดเลย)