แนวคิดในการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด

แนวคิดในการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด

บทนำ

                การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ ถือเป็นภารกิจสำคัญของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ที่จะต้องดำเนินการให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ เพราะทะเบียนสัปปุรุษ เป็นเอกสารข้อมูลในการบริหารมัสยิด เพื่อการพัฒนา การแก้ปัญหาและการประสานงาน ไปสู่เป้าหมายสูงสุด หากมัสยิดมิให้ความสำคัญต่อการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ หรือทะเบียนสัปปุรุษไม่เป็นปัจจุบัน ไม่ถูกต้อง ระดับปัญหาการบริหารมัสยิด ก็อาจเพิ่มสูงขึ้นตามลำดับ ซึ่งส่วนหนึ่งของสาเหตุดังกล่าวคือ การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิดไม่เรียบร้อย นั่นเอง

มัสยิดกับทะเบียนสัปปุรุษ

               มัสยิดจำเป็นต้องมีทะเบียนสัปปุรุษเฉกเช่นเดียวกับ บ้านต้องมีสำเนาทะเบียนบ้าน ทั้งนี้ เนื่องจากพระราชบัญญัติการบริหารองค์กรศาสนาอิสลาม พ.ศ. 2540 ได้กำหนดภารกิจของมัสยิดเกี่ยวกับทะเบียนสัปปุรุษ ตามมาตรา 25 ดังนี้

               (8)  จัดให้มีและรักษาสมุดทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด และตรวจตราแก้ไขเพิ่มเติมสมุดทะเบียนดังกล่าว ให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริง

               (9)  จำหน่ายชื่อสัปปุรุษประจำมัสยิดออกจากทะเบียน เมื่อได้สอบสวนแล้ว ปรากฎว่าผู้นั้นกระทำการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติให้ถูกต้อง ตามบัญญัติแห่งศาสนาอิสลาม

               จากนัยแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว คณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด จะต้องจัดลำดับความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอันดับแรก และระดมสรรพความคิดและสรรพกำลัง เพื่อการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษอย่างจริงจัง

ขั้นตอนการจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ

               การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ กรณีที่มัสยิดเริ่มจัดทำทะเบียนสัปปุรุษอาจเริ่มดำเนินการ ดังนี้

               1.  สำรวจสำเนาทะเบียนบ้าน ที่อยู่ภายในเขตมัสยิด ทั้งนี้ อาจให้ ยืนยันการเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด เป็นลายลักษณ์อักษรด้วย จะดีมาก และคัดลอกลงในสมุดทะเบียนสัปปุรุษ หรือบันทึกแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดในคอมพิวเตอร์ก็ได้

 

               2.  สำหรับบุคคลที่อยู่นอกเขตมัสยิด และประสงค์จะเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด ให้คัดลอกสำเนาทะเบียนบ้านเฉพาะราย และให้ยืนยันการเป็นสัปปุรุษเป็นลายลักษณ์อักษร ลงในสมุดทะเบียนสัปปุรุษ หรือบันทึกแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดในคอมพิวเตอร์ เช่นเดียวกัน

               3.  ให้ปรับปรุงทะเบียนสัปปุรุษที่มีอยู่ก่อน ภายในเดือนมกราคมของทุกปี เช่น รายชื่อสัปปุรุษเข้า-ออก ตาย ฯลฯ เพื่อให้เป็นปัจจุบันเสมอ

               4.  ให้ปิดประกาศทะเบียนสัปปุรุษ หลังจากได้ดำเนินการ ตามข้อ 1-3 แล้ว เพื่อการเพิ่ม-คัดออกรายชื่อสัปปุรุษ ตามที่มีผู้ร้องขอ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามมติของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด เป็นสำคัญ

               5.  กรณีมีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด ให้คัดลอกเฉพาะสัปปุรุษที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ ขึ้นไป เป็นบัญชีผู้มีสิทธิคัดเลือกคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิดโดยเฉพาะ หรืออาจบันทึกแฟ้มข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ ก็จะดีมาก

               6.  การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด ควรมีสำเนาอย่างน้อย 2 ชุด โดยแยกเป็นจังหวัด/เขต(อำเภอ)แขวง(ตำบล)หมู่/ตรอก-ซอย/ถนน หรือหมู่บ้าน ตามลำดับ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบและปรับปรุงแก้ไขต่อไป

บทสรุป

               การจัดทำทะเบียนสัปปุรุษ มิใช่เป็นเรื่องใหม่สำหรับผู้บริหารมัสยิด และมิใช่เป็นเรื่องยากในการดำเนินการ แต่อยู่ที่การจัดการของคณะกรรมการอิสลามประจำมัสยิด และผู้รับผิดชอบ นั่นคือ นายทะเบียน ว่า ได้ดำเนินการตามขั้นตอนหรือไม่ประการใด และมีการปรับปรุง แก้ไข ให้เป็นปัจจุบันหรือไม่ ขณะนี้ สังคมไทย อยู่ในยุคข้อมูลข่าวสาร หากแต่ละมัสยิดสามารถจัดทำแฟ้มข้อมูลสัปปุรุษประจำมัสยิดด้วยคอมพิวเตอร์ได้ โดยเพิ่มข้อมูลเกี่ยวกับประวัติครอบครัว การศึกษา การประกอบอาชีพ รายได้-รายจ่าย สถานภาพการสมรส หย่าร้าง ฯลฯ และมีการปรับปรุง แก้ไข ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ อาจถือได้ว่า ปัจจัยดังกล่าว เป็นเครื่องมือในการพัฒนามัสยิดอย่างมีคุณค่าและมีความหมายยิ่ง 

 

ร่างระเบียบว่าด้วยการรับมุสลิมเข้าเป็นสัปปุรุษประจำมัสยิด

ตัวอย่างบันทึกสอบสวน  

ทะเบียนสัปปุรุษประจำมัสยิด  

คำสั่งตั้งผู้จัดการศพ  

รายการการประชุม  นังสือยินยอมของคู่สมรส