• คณะกรรมการ กอท.

คณะกรรมการ กอท.

ประธานกรรมการ

 • นายอาศิส พิทักษ์คุมพล

  ประธานกรรมการ
  จุฬาราชมนตรี

รองประธานกรรมการ

 • นายเบิ้ม ปาทาน

  รองประธานกรรมการ
 • นายสุริยา อร่ามวงศ์

  รองประธานกรรมการ
 • นายสวาป เผ่าประทาน

  รองประธานกรรมการ
 • นายอรุณ อีซอ

  รองประธานกรรมการ
 • นายกรียา กิจจารักษ์

  รองประธานกรรมการ
 • รศ.ดร.วิยนัย ดะห์ลัน

  รองประธานกรรมการ
 • นายอนันต์ วันแอเลาะ

  รองประธานกรรมการ
 • นายสมาน มาลีพันธุ์

  รองประธานกรรมการ
 • นายแวดือราแม มะมิงจิ

  รองประธานกรรมการ
 • นายอรุณ บุญชม

  รองประธานกรรมการ

กรรมการ

 • นายสุวัฒน์ กูบกระบี่

  กรรมการ